top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Marberg

Kontant ersättning – Hur beräknas lönebaserat utrymme på K10?

Uppdaterat: 16 nov. 2022

Vilka kontanta ersättningar ska ingå vid beräkning av löneunderlaget på K10?


Svar: Här följer en sammanställning av vilka ersättningar som ska ingå respektive inte ingå i löneunderlaget:

Ingår i löneunderlaget

Inte i löneunderlaget

​Lön (månadslön, timlön, provisionslön, ackordslön, bonus, övertidsersättning, OB-tillägg, skifttillägg, jourersättning osv) som utbetalats under löneunderlagsåret

Tjänstebeskattad utdelning och tjänstebeskattad del av kapitalvinst

​Löner till anställda med lönebidrag eller liknande (dock reduceras löneunderlaget pga lönebidraget)

​Förmåner, t ex bil-, bostads- eller kostförmån

​Semesterlön, semestertillägg, semesterersättning

​Betalning till semesterkassa

Sjuklön

​Kostnadsersättningar, t ex telefon- eller representationsersättning

​Löner till anställda i filialer och dotterföretag (motsvarande moderföretagets ägarandel i dotterföretaget)

​Löner till anställda i intresseföretag och andra företag som inte är dotterföretag

​Löner till anställda inom EU/EES-området

​Löner till anställda utanför EU/EES- området (dock oklart vad som gäller filialer utanför EU/EES-området men som hör till företag inom EU/EES-området)

​Överskjutande belopp vid utbetalning av ”skattefria” kostnadsersättningar, t ex den del av reseersättning som överstiger det skattefria beloppet för reseersättning

​Skattefria kostnadsersättningar, t ex skattefri reseersättning och skattefria traktamenten

​Utbetalning av upplupen lön

​Uppbokning av upplupen lön

​Bolagsstämmobeslut om tantiem

​Avsättning till tantiem

​Överlön till företagsledarens make, dvs lön som överstiger marknadsmässig lön och som därmed beskattas hos företagsledaren

​Direktpension

​Lön till företagsledares barn som beskattas hos företagsledaren, dvs överlön och lön till barn under 16 år

​Styrelsearvode536 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Комментарии


Комментарии отключены.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page